عضویت در انجمن ها

 شرکت مهندسی تکناب همواره سعی نموده است با عضویت در انجمن ها و تشکلات صنفی بتواند در ایفای وظیفه خدمت رسانی خویش ، موثر بوده و با حضور در جلسات کارشناسی ، فنی و مدیریتی انجمن های مربوطه ، بتواند در عمران و آبادانی کشور عزیزمان سهیم بوده وبا حضور در عرصه های بین المللی باعث سربلندی ایران گردد.

Statement Summary
ردیف نام انجمن یا مجمع صنفی یا علمی کشور شروع عضویت
1 انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران 2005
2 انجمن صنایع و تجارت دبی امارات 2008
3 انجمن شرکت های ساختمانی ایران 2008
4 انجمن انبوه سازان مسکن ایران 2009
5 انجمن مدیریت کیفیت ایران ایران 2006
6 انجمن شرکت های تاسیسات و تجهیزات ایران 2006
7 انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران ایران 2008