تقدیرنامه ها

مدیران شرکت مهندسی تکناب با درک این موضوع که بهبود عملکرد و تعالی سازمان¬ها بدون استقرار نظامهای مدیریتی و مدیریت کیفیت و بهره¬گیری از متدهای نوین، افزایش اثربخشی و کارائی ممکن نمی¬باشد و براین باور هستند که درفضای رقابتی اقتصادی کنونی، کیفیت نقش اساسی ایفا مى کند و امروز مدیران مى توانند با سلاح کیفیت درتحقق ماندگاری و دوام سازمانهای اقتصادی خود موفق شوند.برهمین اساس نظامهای مدیریت کیفیت به عنوان مهمترین ابزارهای کار آمد در جهت رسیدن به رشد و تعالی سازمانها محسوب می شوند.

 باعنایت به اینکه ایجاد اصلاحات ساختاری در ساز و کارهای مدیریتی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، مدیریت شرکت مهندسی تکناب نیز بر پایه همین نگرش در سال ۱۳82 واحد تضمین کیفیت را به عنوان نماینده مدیریت در سیستم مدیریت کیفیت در ساختار سازمانی خود ایجاد کرد تا بتواند با استفاده ار فعالیتهای واحد مذکور در زمینه استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس سری استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ به اهداف متعالی خود دست یابد .

 شرکت مهندسی تکناب که یکی از شرکتهای ساختمانی پیشرو در امر کیفیت می باشد که در راستای بهبود فرایند های اجرایی خویش با هدف ارتقاء کیفیت تعریف شده و بهبود مستمر در کلیه واحد ها و فعالیتها در جهت افزایش رضایت مشتریان با استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت در سال ١٣84 با تلاش مدیریت و مجموعه کارکنان موفق به اخذ گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو ۹۰۰۱ شده است.

 شرکت مهندسی تکناب در راستای توسعه سیستمهای مدیریتی خود استقرار سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001 و سیستم مدیریت ایمنی و حفاظت صنعتی OHSAS18001 را از سال ۱۳۸۵ برنامه ریزی نموده است تا با استقرار سیستمهای مورد نظر و بهبود مستمر در مجموعه فرآیندهای سازمان به کنترل کیفیت جامع دست یابد. با توجه به استمرار فعالیت های مراقبی از سیتم های فوق ، این شرکت سالیانه نسبت به ارزیابی و پایش اطلاعات موجود و با توجه به بازخورد اخذ شده از بخش های مختلف ، فرایند های اصلاحی و مراقبی را به انجام میرساند تا سیتم های مدیریتی با توجه به تغییرات حادث شده ، دارای بهترین کارایی و اثر گذاری باشند.